پادکست لوگوس

فلسفه به روایت حامد قدیری

اگر لوگوس را شنیده‌اید و از محتوای آن خوش‌تان آمده، می‌توانید با حمایت از آن، زمینهٔ تداوم و رشد فعالیت‌هایش را فراهم کنید. البته لوگوس هم‌چنان رایگان است و شنیدنِ آن مشروط به هیچ پرداختی نیست.